VOLEJTE: 608 608 608
PIŠTE: info@smerovetabule.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 Předmět Zakázky

1.1 Předmětem smluvního vztahu je nájem navigačních ploch (dále jen NP) a doprovodné služby související s instalací a provozováním NP. Pronajímatel disponuje právem užívání NP a poskytuje je nájemci na základě Zakázkového listu, objednávky či smlouvy (dále jen Smlouva) za níže uvedených Obchodních podmínek (dále jen OP). Navigační značení je realizováno na NP pronajímatele, resp. s využitím médií.

1.2 Pronajímatel přenechává do nájmu nájemci uvedené NP, specifikované ve Smlouvě, za účelem umístění informačního údaje – loga a názvu firmy nájemce a vyznačení směru, případně dalších informací dle typu média dle schváleného grafického návrhu. K jinému, než smluvenému účelu, není nájemce NP oprávněn užívat. 

1.3 Pronajímatel zajistí provedení motivu na najatých NP dle schváleného grafického návrhu a instalaci NP dle data uvedeného ve Smlouvě. Den umístění NP s grafikou nájemce je dnem přenechání pronajaté věci do nájmu nájemce.

1.4 Poskytnuté plnění má dle Občanského zákoníku č. 89/2012Sb charakter nájmu (dle § 2201 až § 2234) a nepojmenovaného smluvního vztahu (dle § 1746 odstavec 2) pro doprovodné služby souvisejícími s montáží NP, výrobou a instalací grafického motivu ve formě samolepky, plakátu, apod. a provozováním NP.

2 Doba nájmu

2.1 Pronajímatel přenechává nájemci pronajatou věc na dobu specifikovanou ve Smlouvě. Prodloužení Smlouvy je upřesněno ve Smlouvě.

2.2 K předčasnému ukončení nájmu dojde:
a) Dohodou smluvních stran
Dohoda o předčasném ukončení nájmu musí být písemná a musí kromě jiného obsahovat i vypořádání vzájemných práv a povinností z předčasného ukončení nájmu.
b) V případě podstatného porušení smluvních povinností
Tuto Smlouvu může každá ze smluvních stran vypovědět pouze z důvodu podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou. Podstatným porušením Smlouvy je i prodlení nájemce s úhradou nájemného v trvání delším než 1 měsíc. Výpovědní lhůta je 10 dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
c) Zásahem vyšší moci
Pronajímatel si vyhrazuje právo smluvní vztah vypovědět v případě zásahu vyšší moci, provozní tísňové situace nebo z důvodů mimořádné situace. Za takovou událost jsou považovány zejména stávky, živelné pohromy, občanské nepokoje, omezení podnikání v ČR apod., ale i změna legislativy, výluky a opravy na komunikacích, nevydání nebo zrušení povolení pro NP, ztráta oprávnění pronajímatele využívat NP, či pronajímatelem neovlivnitelné změny provozních a technických podmínek u NP, případně další události, které jsou mimo moc a kontrolu smluvních stran a které způsobí nemožnost plnění závazků ze smluvního vztahu vyplývající.

Výpovědní lhůta pro případy dle odstavce b) a c) bodu 2.2 je 10 dnů. Začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně, resp. v případě neúspěšného doručení 5. den po odeslání doporučenou poštou s doručenkou.

2.3 V případě předčasného ukončení nájmu a zjištění přeplatku nájemce (z důvodu platby předem) ke dni předčasného ukončení nájmu, je pronajímatel povinen vystavit dobropis ve výši „neodbydleného“ nájmu a uhradit nájemci přeplatek bez zbytečného odkladu.

2.4 Ke dni ukončení nájmu je nájemce povinen vrátit pronajímateli najatou věc. Touto Smlouvou nájemce uděluje souhlas k demontáži pronajaté věci pronajímatelem, nejdříve však následujícího dne po řádném ukončení nájmu.

3 Cena

3.1 Výše ceny za pronájem a montážní poplatek je uvedena ve Smlouvě.

3.2 S první platbou za pronájem zaplatí nájemce i montážní poplatek, který zahrnuje výrobu a nalepení samolepící fólie, dopravu, montáž NP a demontáž NP po skončení nájmu. Položka montážní poplatek má charakter specializovaných stavebních prací včetně zabudovaného materiálu s klasifikací CZ-CPA dle kódu 43.29.19. Tato položka podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a) až e) zákona o dani z přidané hodnoty. Položka podléhá základní sazbě daně. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

3.3 Nájemné bude placeno na základě vystaveného daňového dokladu.

3.4 V případě, že jedno nebo více NP nebude moci po dobu jednoho nebo více dnů v průběhu doby nájmu plnit účel této Smlouvy, se pronajímatel zavazuje neprodleně provést opravu, výměnu, náhradu, apod. NP. Pokud to nebude možné, vystaví dobropis za „neodbydlený“ nájem v alikvotní výši dle Smlouvy a finančně se vyrovná s nájemcem.

4 Práva a povinnosti pronajímatele

4.1 Pronajímatel je povinen sdělit nájemci e-mailem datum umístění NP. Tím se má za to, že byla pronajatá věc předána do řádného užívání. Mimo to zašle pronajímatel nejpozději do 10 dnů od data umístění na elektronickou adresu nájemce fotodokumentaci jako potvrzení o provedeném umístění NP.

4.2 Pronajímatel se zavazuje zajistit změnu pronajaté věci, pokud o ni nájemce požádá ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení. Této povinnosti je však pronajímatel zproštěn, pokud bude požadovaná změna v rozporu s právními předpisy, či smluvními závazky pronajímatele. Změna bude provedena na náklady nájemce. V případě požadavku změny umístění NP do jiné lokality se uzavře dodatek ke Smlouvě.

4.3 Pro NP typu Směrová tabule dále platí:
a) Pronajímatel je povinen udržovat předmět nájmu ve stavu způsobilém ke sjednanému účelu užívání, zejména dbát o viditelnost, běžnou údržbu, zajišťovat ochranu proti poškození povětrnostními vlivy, nebo jinému nadměrnému opotřebení, jakož i odstraňovat následky poškození třetími osobami, a to vše na své vlastní náklady.
b) Pronajímatel se zavazuje na jednom sloupku umísťovat maximálně 1 až 6 ks směrových tabulí.

5 Práva a povinnosti nájemce

5.1 Nájemce je oprávněn užívat pronajatou věc v souladu se sjednaným účelem užívání po stanovenou dobu a hradit sjednané nájemné v dohodnuté výši a lhůtách.
5.2 Zjistí-li nájemce poškození, ztrátu, či zničení je povinen toto ohlásit pronajímateli bez zbytečného odkladu.
5.3 Nájemce nesmí bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele provádět změny na najaté věci.

6 Závěrečná ustanovení

6.1 V souvislosti s plněním Smlouvy Pronajímatel zpracovává data Nájemce v souladu s platnou legislativou.

6.2 Závazek důvěrnosti: Obě smluvní strany se zavazují neposkytovat a nezveřejňovat jakékoliv informace, které získali v souvislosti s plněním předmětné Smlouvy. Závazek důvěrnosti platí pro informace, které nejsou veřejně přístupné. Toto ustanovení se vztahuje jak na období platnosti Smlouvy, tak na období po jejím ukončení.

6.3 Změny Smlouvy mohou být provedeny pouze písemně ve formě dodatku ke Smlouvě. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží pronajímatel a 1 nájemce.

6.4 Smlouva je platná dnem podpisu a účinná pro jednotlivé NP dnem jejich instalace.

V Praze, 1.1.2019

Ing. Jan Eisenreich, jednatel